Pohleď, vždyť žiji. Z čeho? Ani dětství ani budoucna
mi neubývá..... Přemíra bytí
tryská mi ze srdce.


Rainer Maria Rilke - Elegie z Duina
Devátá elegie
Překlad Jiří Kostelecký


Za stěžejní cíl si EVROPSKÁ NADACE R.M.R. - EUROPÄISCHE R.M.RILKE STIFTUNG zvolila duchovní návaznost na literární odkaz tohoto velkého evropského lyrika dvacátého století, který se narodil roku 1875 v Praze, bývalém hlavním městě Zemí Koruny České, v Habsburské monarchii, a zemřel roku 1926 ve švýcarském sanatoriu Val-Mont, pochován je v Raron v Kantonu Wallis jako občan Československa, v jehož zakladateli T.G.Masarykovi vyzrálý Evropan Rainer Maria Rilke, již dávno zbavený předsudků, které poznamenaly jeho dětství a výchovu, obdivoval osobnost univerzálního duchovního významu.

Nadační aktivity zdůrazňují právě Rilkovo panevropanství a vycházejí z něj, navíc se snahou po přesahu mimoevropském teritoriálním, myšlenkovém i jazykovém, a to smysluplným zpětnovazebním setkáváním umělců, vědců a intelektuálů různých zaměření tvůrčích, filozofických či náboženských. Formou seminářů, přednášek, workshopů, koncertů a výstav, studijních stipendií, grantů, též realizací uměleckých děl v rámci EU i mimo ní a v tomto smyslu i autorských soutěží na tato díla. Pochopitelně i publikační a osvětovou činností v duchu odkazu literárního a myšlenkového tohoto velkého umělce: Rilke jako symbol názorové tolerance a svobodného dialogu či diskuse. Rilke ne pouze jako básník minulosti, ale jako výzva budoucnosti, kam svým dílem zřetelně směřoval. Dnes, na přelomu dvou millenií, kdy volání po obrodě duchovní, etické a mravní, s odkazem na záchranu nepominutelných pozitivních kulturních tradic, uprostřed celkového negativismu a morálního úpadku, je o to silnější.

Jedním z úkolů EVROPSKÉ NADACE R.M.R. je pomoc při českém vydání Rilkova díla v moderních překladech a jeho propagaci, případně i při vzniku jiných jazykových mutací.